ค่าความดันโลหิตปกติเท่าไร และความดันเท่าไรถึงเรียกว่าสูง

ความดันโลหิตคืออะไร? ความดันโลหิตคือแรงดันของเลือดที่สูบฉีดจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ยิ่งหัวใจฉีดเลือดแรง ค่าความดันที่วัดได้ก็จะยิ่งสูง

ค่าความดันจะแบ่งเป็น 2 ประเภท โดยมีหน่วยเป็น มิลลิเมตรปรอท (มม.ปรอท)

  1. ความดันโลหิตตัวบน คือ ค่าความดันขณะที่หัวใจบีบตัว ไม่ควรเกิน 120 มม.ปรอท
  2. ความดันโลหิตตัวล่าง คือ ค่าความดันขณะที่หัวใจบีบคลายตัว ไม่ควรเกิน 80 มม.ปรอท

ตารางสรุปค่าความดันโลหิตที่เหมาะสม

 

ระดับความดัน      ความดันโลหิตตัวบน          ความดันโลหิตตัวล่าง    
     ความดันโลหิตที่เหมาะสม ไม่เกิน 120 ไม่เกิน 80
ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ระหว่าง 120-139 ระหว่าง 80-89
ความดันโลหิตสูง
ความดันสูงเล็กน้อย ระหว่าง 140-159 ระหว่าง 90-99
ความดันสูงปานกลาง ระหว่าง 160-179 ระหว่าง 100-109
ความดันสูงมาก (อันตราย) สูงกว่า 180 สูงกว่า 110