ของเหลวที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบินมีอะไรบ้าง และข้อยกเว้นที่นำขึ้นได้

ท่าอากาศยานมีการกำหนดปริมาณของเหลวที่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน (carry on) ได้ แต่จะมีการจำกัดปริมาณและเงื่อนไขดังนี้

ปริมาณของเหลวที่นำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้

  1. ต้องบรรจุในภาชนะที่มีกำหนดปริมาณความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (กรณีภาชนะที่มีกำหนดปริมาณความจุเกิน 100 มิลลิลิตร แต่มีของเหลวบรรจุอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่เกิน 100 มิลลิลิตร จะไม่ได้รับอนุญาต)
  2. ภาชนะที่บรรจุต้องถูกใส่รวมในถุงพลาสติกใส ทั้งหมดรวมกันแล้วไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร (หรือปริมาณที่เทียบเท่าในหน่วยวัดปริมาณอื่น) และปิดผนึกปากถุงให้เรียบร้อย โดยอนุญาตให้ผู้โดยสาร 1 คน ต่อ 1 ถุง
  3. ให้ผู้โดยสารแยกถุงพลาสติกใสออกจากกระเป๋า/สัมภาระอื่นๆ ที่จะนำขึ้นในห้องโดยสารอากาศยาน รวมทั้งเสื้อคลุม และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจค้น
  4. หากมีปริมาณเกินกำหนดหรือผิดจากเงื่อนไขด้านบน ต้องนำโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น หากถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นทางเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดของเหลวเอาไว้ตามมาตรการของท่าอากาศยาน (ซึ่งทำเหมือนกันทั่วโลก)

 

ขอยกเว้นในการนำของเหลวขึ้นเครื่องบิน

  1. สามารถนำของเหลวที่ซื้อจากดิวตี้ฟรีติดตัวขึ้นเครื่องได้ แต่ต้องใส่ไว้ในถุงที่ปิดผนึกมาจากร้าน โดยที่ถุงดังกล่าวยังไม่ได้รับการเปิด
  2. สามารถนำยาน้ำขึ้นบนอากาศยานได้ แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์และสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นยาน้ำจริง หากเจ้าหน้าที่ร้องขอ
  3. สามารถนำนมสำหรับทารกขึ้นไปบนเครื่องบินได้ในปริมาณที่เหมาะสมในการเดินทาง และสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นน้ำนมจริง หากเจ้าหน้าที่ร้องขอ

 

ที่มา : www.airportthai.co.th