ทำ Passport ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง พร้อมข้อมูลที่ควรทราบ

เอกสารที่ใช้ออก Passport นั้น ต้องทราบพร้อมกับเตรียมตัวก่อนไปทำ เพราะอาจเสียเวลาเดินทางฟรีได้ มาดูข้อมูลกันเลย

 

หากใครยังไม่ทราบว่าเราสามารถทำ passport หรือหนังสือเดินทางได้ที่ไหนบ้าง แนะนำให้ลองอ่านที่ : รวมสถานที่ทำ Passport กรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศ

 

ผู้ทำ Passport (หนังสือเดินทาง) ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังต่อไปนี้

 1. บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ บัตรข้าราชการ (พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน) หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง
 2. (ถ้ามี) หากข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกันกับข้อมูลปัจจุบัน เช่น มีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนวันเกิด ให้นำหลักฐานตัวจริงอย่างใบเปลี่ยนชื่อมาแสดงด้วย
 3. สำหรับการต่ออายุพาสปอร์ต ในกรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่ายังไม่หมดอายุ ให้นำ หนังสือเดินทางเล่มเก่า ไปด้วย
 4. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 1,000 บาท

 


ผู้ทำ Passport (หนังสือเดินทาง) ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 20 ปี

เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังต่อไปนี้ (สามารถมาทำด้วยตัวเองได้)

 1. บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ บัตรข้าราชการ (พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน) หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง
 2. (ถ้ามี) หากข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกันกับข้อมูลปัจจุบัน เช่น มีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนวันเกิด ให้นำหลักฐานตัวจริงอย่างใบเปลี่ยนชื่อมาแสดงด้วย
 3. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำหรับการต่ออายุพาสปอร์ต ในกรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่ายังไม่หมดอายุ ให้นำ หนังสือเดินทางเล่มเก่า ไปด้วย
 5. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 1,000 บาท

 


ผู้ทำ Passport (หนังสือเดินทาง) สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี

เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังต่อไปนี้

 1. สูติบัตรฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 3. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ทำหนังสือเดินทางระบุในเล่ม
 4. หนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ที่ผู้ปกครอง หรือคุณพ่อคุณแม่ มีการเซนต์ยินยอมเรียบร้อย
 5. (ถ้ามี) หากข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองไม่ตรงกันกับข้อมูลปัจจุบัน เช่น มีการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนวันเกิด ให้นำหลักฐานตัวจริงอย่างใบเปลี่ยนชื่อมาแสดงด้วย
 6. (ถ้ามี) บันทึกการหย่า ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่หย่าร้าง
 7. (ถ้ามี) ใบมรณะบัตรของคุณพ่อคุณแม่ ในกรณีที่เสียชีวิต
 8. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 1,000 บาท