เอกสารที่ต้องใช้ในการทำบัตรประชาชน เตรียมตัวก่อนไป ไม่เสียเวลา

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญที่ออกให้สำหรับคนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน เป็นสิ่งที่คนไทยอายุเกิน 7 ปีขึ้นไปจำเป็นต้องมี และต้องพกติดตัวไว้เสมอ

 

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

 1. มีสัญชาติไทย
 2. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
 3. มีอายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี (สำหรับผู้มีอายุเกิน 70 ปี และผู้ได้รับการยกเว้น แต่จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้)

 

บุคคลที่กฎหมายยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

 1. สมเด็จพระบรมราชินี
 2. พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป
 3. ภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช
 4. ผู้มีกายพิการเดินไม่ได้ หรือเป็นใบ้ หรือตาบอดทั้งสองข้าง หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
 5. ผู้อยู่ในที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย
 6. บุคคลซึ่งกำลังศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ และไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้

 

เอกสารที่ต้องเตรียมไปสำหรับทำบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีขอทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

 1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 2. สูติบัตร หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ, สำเนาทะเบียนนักเรียน หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน
 3. หากผู้ทำบัตร หรือ บิดา, มารดดา เคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องนำใบสำคัญมาแสดงด้วย
 4. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
 5. กรณีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดามาแสดงด้วย หรือนำใบมรณบัตรของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถึงแก่กรรมไปแสดง
 6. การขอมีบัตรครั้งแรกเมื่ออายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ต้องนำเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามข้อ 1,2,3,4 และให้นำเจ้าบ้านและบุคคลที่น่าเชื่อถืออย่างน้อย 2 คน ไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนและให้การรับรอง

 

กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

เมื่อบัตรเดิมหมดอายุให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หากพ้นกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท ผู้ถือบัตรสามารถขอทำบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุก็ได้ โดยให้ยื่นคำขอภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
 2. หากบัตรเดิมหมดอายุเป็นเวลานานหลายปี ต้องนำเจ้าบ้านหรือพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือมารับรองด้วย

 

กรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย

 1. เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น (หากไม่มีหลักฐานในให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง)

 

กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลแล้วต้องเปลี่ยนบัตร

 1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ต้องการเปลี่ยน
 2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

 

สามารถดูรายชื่อสถานที่ทำบัตรประชาชนบน BTS ได้ที่ : ทำบัตรประชาชนบน BTS ข้อมูลรายชื่อสถานี เดินทางสะดวก ทำ 10 นาทีเสร็จ


ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานเขตวัฒนา