บทสวดมนต์ก่อนนอน สั้นๆ ช่วยทำสมาธิ ผ่อนคลาย นอนหลับง่ายขึ้น

การสวดมนต์ก่อนนอนนั้นช่วยทำสมาธิ จิตใจผ่อนคลาย สงบ มีผลช่วยให้นอนหลับได้ง่าย เราได้รวบรวมบสวดก่อนนอนฉบับสั้นๆ จบภายในไม่กี่นาที

เริ่มนั่งในท่าสบาย สงบจิตก่อนเริ่มสวด 3 นาที จากนั้นสามารถสวดเรียงลำดับตามนี้ได้เลย

1. กราบพระรัตนตรัย

 • กราบครั้งที่ 1 กราบพระพุทธ
 • กราบครั้งที่ 2 กราบพระธรรม
 • กราบครั้งที่ 3 กราบพระสงฆ์

2. บทสวดมนต์ สรรเสริญพระพุทธเจ้า (นะโม 3 จบ)

 • นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 • นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 • นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

3. บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

 • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)
 • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

4. บทสวดมนต์ สรรเสริญพระพุทธเจ้า

 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

5. บทสวดมนต์ สมาทานศีล 5

 • ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 • สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

6. จบด้วยกราบพระรัตนตรัย

 • กราบครั้งที่ ๑ กราบพระพุทธ
 • กราบครั้งที่ ๒ กราบพระธรรม
 • กราบครั้งที่ ๓ กราบพระสงฆ์