รวมศัพท์ภาษาอังกฤษบนเครื่องบินและสนามบิน สำหรับผู้โดยสาร

ศัพท์บนเครื่องบินที่ควรทราบในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ เพื่อที่จะได้สื่อสารอย่างถูกต้องไม่เคอะเขิน และใช้สื่อสารบนเครื่องบินได้อย่างเข้าใจ

หากคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วอยากขึ้นเครื่องบิน ไม่ใช่ปัญหา เพียงแค่รู้แบบงูๆ ปลาๆ แล้วจำคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องบินก็เพียงพอสำหรับการสื่อสารแล้ว

คำศัพท์พื้นฐานทั่วไป

 • Airline: สายการบิน
 • Passenger: ผู้โดยสาร
 • Lounge: ห้องรับรองผู้โดยสาร
 • Terminal: อาคารสนามบิน
 • Currency Exchange: แลกเปลี่ยนค่าเงินสกุลอื่น
 • Arrivals: เที่ยวบินขาเข้า
 • Departures: เที่ยวบินขาอก
 • Concourse: ชานชาลา
 • Immigration: ศุลกากร
 • Boarding pass: ตั๋วเดินทาง
 • Passport: หนังสือเดินทาง
 • Information Counter:
 • Round trip: เดินทางไป-กลับ
 • One-way trip: เดินทางเที่ยวเดียว
 • Duty free shop: ร้านค้าปลอดภาษี
 • Domestic: ภายในประเทศ
 • International: ระหว่างประเทศ

 

คำศัพท์เกี่ยวกับการเช็กอิน

 • Gate: ประตูทางออกจากอาคารไปขึ้นเครื่อง
 • Gate closing: ประตูขึ้นเครื่องกำลังปิด
 • Landing: ลงจอด
 • Delayed: เกินกำหนดเวลา
 • To board: ขึ้นเครื่อง
 • Direct flight: เที่ยวบินไม่จอดแวะ
 • Take-off: เครื่องบินออกจากสนามบิน
 • Immigration = ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • Immigration Form = แบบฟอร์มสำหรับเข้าเมือง

 

คำศัพท์เกี่ยวกับสัมภาระ

 • Baggage: กระเป๋าเดินทาง, สัมภาระ
 • Baggage claim: รับสัมภาระ
 • Carousel: สายพานเลื่อนรับกระเป๋า
 • Oversize baggage claim: รับสัมภาระที่เกินขนาด
 • Carry-on luggage: สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง
 • Overweight: น้ำหนักเกิน
 • Excess baggage: กระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน
 • Trolley: รถเข็นขนสัมภาระ

 

คำศัพท์ที่ใช้บนเครื่องบิน

 • Aisle: ทางเดินระหว่างที่นั่ง
 • Aisle seat: ที่นั่งริมทางเดิน
 • Window seat: ที่นั่งริมหน้าต่าง
 • Seat: ที่นั่ง
 • Seat belt:
 • Flight attendant: พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • Crew: ลูกเรือ
 • Overhead compartment: ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ
 • Cockpit: ห้องนักบิน
 • Cabin: ห้องโดยสาร
 • First Class: ที่นั่งระดับแพงที่สุด แต่ก็สุดแสนจะสบาย
 • Business Class: ที่นั่งระดับชั้นนักธุรกิจ
 • Economy Class: ที่นั่งระดับชั้นประหยัด